Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

จุดมุ่งหมาย


1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ อันจะส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่สนใจของเยาวชนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลให้เหมาะสม และมีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว

2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนา ศักยภาพของตนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยการเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนที่มีความสามารถนานาชาติ

3. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IBO

________________________________________________________________________________________________________

ประวัติความเป็นมา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Biology Olympiad)

           การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีความคิด และความเชื่อว่าในทุกประเทศย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวน มากและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากจัดให้เยาวชนเหล่านั้นมาแข่งขันกันในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก น่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว จากแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2502 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกขึ้นเป็นครั้งแรก จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้นานาประเทศเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการแข่งขันนี้ จึงได้ส่งเยาวชนของตนเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประเทศไทยส่งทีมเข้าสังเกตการณ์ในชีววิวิทยาโอลิมปิก (IBO) ในปี พ.ศ.2533 และส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534

 

Login Form