Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ดังนี้
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. องค์กรเอกชน

Login Form