Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

tbo 2550 ภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2550 ทุกท่าน

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ณ เมือง ซัสคาทูน ประเทศแคนาดา

ดร.ธีรพงษ์   บัวบูชา ดร.ปิติวงศ์   ตันติโชดก นายธนา ทองศรีคำ นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสิน ศ.ดร.สุรินทร์  พงศ์ศุภสมิทธิ์
นายธนวัชร จีระตระกูล นายบุญสม อุรานุกูล ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์ ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์

 

นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสิน

นายธนวัชร จีระตระกูล

นายบุญสม อุรานุกูล

นายธนา ทองศรีคำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อันดับที่ 1 ของโลก - - -

ภาพกิจกรรมในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ณ เมือง ซัสคาทูน ประเทศแคนาดา

ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม พ.ศ.2550

icon ผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2550 icon

ผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกเข้าคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

รับเกียรติบัตร

นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสิน

นายบุญสม อุรานุกูล

นายธนวัชร จีระตระกูล

นายธนา ทองศรีคำ


ประวัติความเป็นมา

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Biology Olympiad)

การ แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีความคิด และความเชื่อว่าในทุกประเทศย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวน มากและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากจัดให้เยาวชนเหล่านั้นมาแข่งขันกันในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก น่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว จากแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2502 ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ขึ้นเป็นครั้งแรก จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้นานาประเทศเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการแข่งขันนี้ จึงได้ส่งเยาวชนของตนเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประเทศไทยส่งทีมเข้าสังเกตการณ์ในชีววิวิทยาโอลิมปิก (IBO) ในปี พ.ศ.2533 และส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534


 

 

Login Form