Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750

สสวท. Residence
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 3105-3106


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ติดต่อหน่วยงานภายใน สสวท.

สาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เคมี

0-2392-2560

0-2381-1894

ชีววิทยา

0-2392-4021 ต่อ 1405

0-2392-2562

ฟิสิกส์

0-2392-4021 ต่อ 2212

0-2392-3772

วิทยาศาสตร์รากฐาน

0-2712-3609

วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

0-2392-4021 ต่อ 1230

0-2381-3849

วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

0-2392-4021 ต่อ 1212

0-2381-3852

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

0-2392-4021 ต่อ 2508

0-2381-3853

คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

0-2509-2518

0-2392-9348

คอมพิวเตอร์

0-2392-4021 ต่อ 3406

0-2392-6628

วิจัย

0-2392-4021 ต่อ 2307

0-2712-3603

ประเมินมาตรฐาน

0-2712-3606

0-2712-3602

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

0-2392-4021 ต่อ 2112

0-2381-4043

เทคโนโลยีทางการศึกษา

0-2382-0378

0-2391-7261

เทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2391-4373

0-2381-7530

โครงการสำคัญ

โทรศัพท์

โทรสาร

โครงการ GLOBE

0-2392-4021 ต่อ 1230

0-2381-3849

โครงการวิจัย SITES

0-2392-4021

0-2382-3239

โครงการ พสวท.

0-2392-4021 ต่อ 2314

0-2392-9602

โครงการ สควค.

0-2392-4021 ต่อ 2308

0-2392-9602

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

0-2391-0907

0-2381-4044

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

0-2391-0907

0-2381-4044

โครงการ PISA / TIMSS-R

0-2382-3240

0-2712-3603

โครงการเทคโนโลยี

0-2392-4021

0-2382-3243

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ

0-2392-4021 ต่อ 3203

0-2381-4042

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

0-2392-4021
0-2712-3604

0-2392-3167

Login Form