Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

 

altNBO Description

 

altการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

________________________________________________________________________________________________________

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2555

alt

1. รศ.ธีรพงษ์  บัวบูชา

2. ดร.นพดล  กิตนะ

3. ผศ.ดร.ปิติวงษ์  ตันติโชดก

4. นายภูวนัตถ์  สังขปรีชา

5. นายปวีณ  เกลียวปิยะ

6. นายอารยะ  ทะแพงพันธ์

7. นางสาวเมธาวี  โฉมทอง

8.รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์

9. นางสาวอรสา  ชูสกุล

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย ประจำปี 2555 ทุกท่าน
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

alt

1. นางสาวเมธาวี  โฉมทอง

2.นายปวีณ  เกลียวปิยะ

3.นายอารยะ  ทะแพงพันธ์

4. นายภูวนัตถ์  สังขปรีชา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Login Form