Monday, June 18, 2018
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2558

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ เมือง Aarhus ประเทศเดนมาร์ก

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง Aarhus ประเทศเดนมาร์ก มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 239 คน จาก 61 ประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ประเทศเจ้าภาพได้ทำผลการแข่งขันและลงประกาศในเว็บไซต์ IBO 2015 ซึ่งผู้แทนประเทศไทย 4 คน ได้เหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญเงิน 3 เหรียญ ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ได้รางวัล

1. นายสาริศ จตุรภุชพรพงศ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

เหรียญทอง

อันดับที่ 16

2. นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน

อันดับที่ 33

3. นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญเงิน

อันดับที่ 39

4. นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน

อันดับที่ 60

result thai IBO2015.jpg - 253.15 Kb

 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26  ณ ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 12-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะอาจารย์และผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2558

ชื่อ-ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

ทำหน้าที่

1. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. อ.ดร.นพดล กิตนะ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้สังเกตการณ์

6. น.ส.วิลาส รัตนานุกูล

สาขาชีววิทยา สสวท.

ผู้จัดการทีม

IBO2015-pic1.jpg - 240.09 Kb


บรรยากาศการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558

Thailand Training Camp 2015

student60-1 tbo2015.jpg - 44.88 Kb
S__4767769.jpg - 237.79 Kb

 


ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2557

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Login Form