Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28  ณ เมือง Coventry สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2560

 


ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2560
ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 264 คน จาก 68 ประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ประเทศเจ้าภาพได้ทำผลการแข่งขันและลงประกาศในเว็บไซต์ IBO 2017 (ibo2017.org)   ซึ่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ได้รางวัล

1. นางสาวณัฐชา  ศรีธวัชพงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน

อันดับที่ 58

2. นายณภัทร  เกียรติวงศ์วาณิช

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง

อันดับที่ 78

3. นางสาวสุภัสสรา  กี่ประเสริฐพงศ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญทองแดง

อันดับที่ 135

4. นางสาวจุฑารัตน์  อริยะดำรงขวัญ

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญทองแดง

อันดับที่ 140

 

คณะอาจารย์ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2560

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

ทำหน้าที่

1. ผศ.ดร.นพดล กิตนะ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. รศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์

ภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

และ IBO Chairman

5. ผศ.ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สังเกตการณ์

6. ดร.นันทยา อัครอารีย์

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้จัดการทีม


 

 

Login Form