Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29  ณ เมือง Tehran ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561


ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2561
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 261 คน จาก 67 ประเทศ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ได้รางวัล

1. นายปารีส  นิลทลักษณ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

ลำดับที่  36

(เหรียญเงิน ลำดับที่ 9)

2. นางสาวรุจีรดา  วิโรจนานุวัฒน์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

ลำดับที่  42

(เหรียญเงิน ลำดับที่ 15)

3. นายฐิติวัสส์  อัศวเลิศพลากร

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่  48

(เหรียญเงิน ลำดับที่ 21)

4. นายนิรวิทธ์  เชาวนจินดา

เทพศิรินทร์

กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่  50

(เหรียญเงิน ลำดับที่ 23)

 

 

คณะอาจารย์ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2561

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

ทำหน้าที่

1. ผศ.ดร.นพดล กิตนะ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. รศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์

ภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

และ IBO Chairman

4. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. ดร.ศันสรียา  วังกุลางกูร

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

6. นางทวินันท์ แสงขัติยะ

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ
สสวท.

ผู้จัดการทีม

Login Form