Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description

 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30  ณ เมืองเซเกต สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2562

 


 

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2562
ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 285 คน จาก 72 ประเทศ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

รางวัล

1. นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

ลำดับที่  29   
(เหรียญทอง ลำดับที่ 29)

2. นางสาวอภิษฎา สมใจ

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

ลำดับที่  42   
(เหรียญเงิน ลำดับที่ 11)

3. นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

ลำดับที่  73   
(เหรียญเงิน ลำดับที่ 42)

4. นายกฤติน เวณุนันทน์

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

ลำดับที่  116 
(เหรียญทองแดง ลำดับที่ 30)

 

 


 

 

คณะอาจารย์ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2562

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

ทำหน้าที่

1. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. ผศ.ดร.นพดล กิตนะ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

ภาควิชาพันธุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

สาขาวิชาชีววิทยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

6.นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ
สสวท.

ผู้จัดการทีม

Login Form