Tuesday, November 29, 2022
   
TEXT_SIZE

altThailand NBO Description

 

 

การแข่งขันชีววิทยา IBO Challenge 2020 (remotely-conducted competition) โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2563

การแข่งขัน IBO Challenge 2020 เป็นการแข่งขันทางไกลหรือระบบออนไลน์ (remotely-conducted competition)  เพื่อทดแทนการแข่งขัน IBO2020 Nagasaki, Japan ครั้งที่ 31 หรือ IBO2020 ที่ยกเลิกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID –19 โดยสถานที่จัดการแข่งขัน คือ  ในประเทศของผู้เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีการติดต่อประสานงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ทางเจ้าภาพได้มีการจัดกิจกรรม International Group Project  เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเทศได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

International Group Project เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563  โดยเป็นกิจกรรมที่ต้องทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละประเทศจะถูกสุ่มจัดเข้ารวมกลุ่มที่มีความสนใจใน Task และ Topic เหมือนกัน


 

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยา IBO Challenge 2020 (remotely-conducted competition)

การแข่งขัน IBO Challenge 2020 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-12 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 186 คน จาก 47 ประเทศ

โดยประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน ณ โรงแรมแมนดาริน และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ชื่อสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

เหรียญรางวัล

รางวัลพิเศษ

1. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

เหรียญทอง

The 3D Reconstruction Award

(Practical 1: Animal Physiology)

2. นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

เหรียญทองแดง

-

3. นายกิตติธัช   รัตนวรรณชัย

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

เหรียญทองแดง

-

4. นางสาวอาทิตยา  สิมะอารีย์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

เหรียญทองแดง

-

 

 


 

 

คณะอาจารย์ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ประจำปี 2562

ชื่อ – นามสกุล

สังกัด

ตำแหน่ง

1. ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าทีม

2. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองหัวหน้าทีม

3. รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. ดร.กิตติคุณ วังกานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

6. นางสาวปาณิก เวียงชัย

สสวท.

ผู้จัดการทีม

7. นางสาวนวรัตน์ อินทุวงศ์

สสวท.

หัวหน้ากรรมการคุมสอบ

8. นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว

สสวท.

กรรมการคุมสอบ

9. นายวรเชษฐ์ พรมรักษ์

สสวท.

กรรมการคุมสอบ


การแข่งขัน IBO Challenge 2020 เป็นการแข่งขันทางไกลหรือระบบออนไลน์ (remotely-conducted competition) เพื่อทดแทนการแข่งขัน IBO2020 Nagasaki, Japan ครั้งที่ 31 หรือ IBO2020 ที่ยกเลิกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยสถานที่จัดการแข่งขัน คือ  ในประเทศของผู้เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีการติดต่อประสานงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพ

Login Form